Search in Here

Sabtu, 20 November 2010

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

Asal mula yang langsung
                Notonagoro
Asal mula bahan (kausa Materialis)
1. sebagai asal dari nilai” pancasila
2. Hakikatnya nila yang merupakan unsure” pancasila dig anti berupa nila”  adat isiadat, kebudayaan, dan religious.
3. terdapat dalam kepribadian dan pandangan hidup
 Asal mula Bentuk (kausa formalis)
= asal mula bentuk atau bagaimana betuk pancasila di rumuskan sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD’45
Asal mula karya (Kausa effisien)
= asal mula yang menjadikan pancasila dari calon dasar Negara menjadi dasar Negara yang sah.
Asal mula tujuan (kausa finalis)
=Pancasiladi rumuskan dan di bahas dalam siding” paa penndiri Negara, bertujuan untuk menjadikan sebagai dasar Negara.

Asal mula tidak langsung
= sebelum proklamasi kemerdekaan
= Terdapat pada kepribadian serta dasar pandangan hidup sehari” bangsa Indonesia
                >menjadi filsafat Negara, nilai keadilan telah ada dan tercermin dlm kehidupan sehari”
                > pandangan hidup yang berupa nilai” adat istiadat, kebudayaan serta religious.


Tri prakara
1. Unsur pancasila sebelum disahkan filsafat secara yuridis sudah di miliki bangsa Indonesia sebagai asa” dalam adat istiadat dan kebudayaan (pancasila asas kebudayaan)
2. Unsur  Pancasila sebagai asas dalamm Agama ( Pancasila asas keagamaan)
3. Terwujudnya pancasila sebagai asas kenegaraan (pancasila asas Kenegaraan)

Pandangan Hidup bangs adi proyeksikan kembali kepada pandangan hidup masyarakat sta tercermin dalam sikap hidup pribadi warganya
Pancasila Merupakan
= Suatu dasar nilai serta norma untuk pemerinyah Negara atau suatu dasar Negara untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Maka pancasila sumber dari segala sumber Hukum.
Kedudukan pancasila sebagai dasar Negara :
Ø  Merupakan sumber dari sumber hukum Indonesia
Ø  Meliputi suasana keadilan dari UUD’45
Ø  Mewujudkan cita” hukum bagi hukim Negara
Ø  Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah
Ø  Sumebr semangat bagi UUD’45 penyelenggaraan Negara dan pelaksanaan pemerintahaan
Pancasila sebagai ideology bangsa dan Negara Indonesia brakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa
Pengertian ideology secara umum dapat di katakan sebagai kumpulan gagasan”, ide”, keyakinan”, kepercayaan”, yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, social, kebudayaan, dan keagamaan.
Ideology sebagai system pemikiran, maka
·         Iideologi terbuka = sistem pemikiran terbuka
·         Ideology tertutup = sistem pemikiran tertutup
Cirri khas ideology terbuka
= nilai dan cita”tidak di paksakan dari luar, melainkan di gali dan di ambil dari harta kekayaan, rohani, moral, dan budaya masyarakat.
= ideology yang bersifat particular dan ideology yang bersifat komprehensif
Makna ideology bagi bangsa dan Negara
Pada hakikat ideology
= merupakan hasil refleksi manusia brkat kemampuanya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupan.
3 dimensi ideology structural
1. Dimensi idealistis
2.dimensi Normatif
3 dimensi realistis
 Bangsa dan Negara Indonesia
=teridiri dari ats berbagai macam unsure suku bangsa kepulauan kebudayaan golongan dan agama
Paham Negara persatuan
=satu Negara satu rakyat, satu wilayah dan tidak terbagi” seperti Negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib hukum, satu bahasa, dan satu bangsa.
Teori kebangsaan
1. teori Hans Kohn
2. teori kebangsaan Enest Renan
3. teori Geopolitik oleh Frederich Ratzen
4. Negara kebangsaan pancasila
Hub. Menurut agama
=berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
Negara berpaham komunisme
=bersifat atheis bahkan an atheis, melarang dan menekan kehidupan agama.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar